23.05.2018 GDPR

 

FiberWeek GDPR 

(General Data Protection Regulation)

Dear FiberWeek Participants,

With the application of General Data Protection Regulation, as from May 25, 2018 you will be entitled to extended rights to protection and privacy for your personal data. More details on this issue are available if you click on General Data Protection Regulation (GDPR) and  Law on Personal Data Protection.

18.04.2018 Riječ resornog ministarstva RH (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

Meet our lecturer:

 

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec.,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Predavanje:  Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

 

Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)

Lecture:  Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas" 

more news

18.4.2018 - Riječ resornog ministarstva RH (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)


7. predavanje / Lecture 7

 

Predavač: Krešimir Jendričko, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Predavanje: Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

Sažetak: 

Strategija Europa 2020. ističe važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU. Jedan od glavnih prioriteta koji promiče Digitalna agenda za Europu je smanjenje digitalnog jaza. Republika Hrvatska zaostaje za prosjekom Europske unije s obzirom na razinu širokopojasnog pristupa, a hrvatsko gospodarstvo imalo bi korist od poboljšanog pristupa mrežama sljedeće generacije. Vlada Republike Hrvatske je donošenjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), utvrdila da je razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa internetu od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva te je donošenjem ovih dokumenata dala snažan politički i djelatni poticaj stvaranju uvjeta za ubrzavanje razvoja brzog širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj i dostizanju razine njegove dostupnosti i korištenja jednakih barem prosjeku Europske unije. Glavni očekivani rezultat koji će se postići korištenjem sredstava u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) i nacionalnog financiranja (javnog i privatnog) je povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije (NGN) do 2023. godine. Predavanje će dati uvid u trenutno stanje pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje sredstvima u okviru OPKK-a, a koji će omogućiti izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.  

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku!

 

Lecturer: Krešimir Jendričko, Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)

Lecture: Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas"

Abstract: 

Europe 2020 Strategy underlines the importance of broadband deployment to promote social inclusion and competitiveness in the EU. One of the main priorities of Digital Agenda Europe is the reduction of the digital divide. As identified in the Commission Position Paper, Croatia is lagging behind EU average broadband penetration level, and its economy would benefit from improved access to next generation access networks. By adopting the Broadband Development Strategy for the Republic of Croatia in the period from 2016 to 2020 and the Framework Program for the Development of Broadband Infrastructure in areas where there is insufficient commercial investment interest, the Government of the Republic of Croatia has determined that the broadband development is of interest to the Republic of Croatia and one of the prerequisites for the development of the modern economy and by the adoption of these documents it has been given a strong political and active incentive to create the conditions for speeding up the development of fast broadband internet access in the Republic of Croatia and achieving its availability and use at least equivalent to the EU average. The main expected objective to be achieved through the use of funds under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020 (OPCC) and national funding (public and private) is to increase national coverage of the Next Generation Networks (NGN) by 2023. The lecture will provide an insight into the current state of preparation of the call for proposals for co-financing the projects under the OPCC which will enable deployment of Next Generation Access Networks (NGA) in areas where there is insufficient commercial interest to invest.

Presentation will be in Croatian with simultaneous translation to English!

 

back to article