Agenda 2019

Tomislav Majnarić

Tomislav Majnarić

Croatia

Tomislav Majnarić, mr.sc. elektrotehnike, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje poslove istraživanja i razvoja u tvrtki Ericsson Nikola Tesla te voditelja proizvodnog programa u lokalnoj tvrtki partneru Lucent Technologies i Nortel Networks za područje Hrvatske. Od 2006. g. bavi se pružanjem konzultantskih usluga u telekomunikacijama, te posebno iz područja državnih potpora za širokopojasne mreže. Autor je više studija i znanstvenih radova iz područja implementacije mreža sljedeće generacije i tehno-ekonomskih analiza u telekomunikacijama.

Predavač:      Tomislav Majnarić

Predavanje:    Razvoj širokopojasnih mreža iza 2020.

Sažetak:  Izlaganje će dati pregled strateških odrednica za razvoj širokopojasnih mreža iza 2020. Što se planira na razini EU-a, koji su ciljevi postavljeni? Što ti ciljevi znače za Hrvatsku? Kako ih ostvariti, s obzirom na dosadašnje rezultate i stanje na domaćem tržištu?


Britain 2 512

Tomislav Majnarić, M. Sc. in Electrical Engineering,graduated and obtained a Master Degree from the Faculty of electrical engineering and computing, University of Zagreb. His previous work experience includes research & development assignments in Ericsson Nikola Tesla and product management in the local partner company of Lucent Technologies and Nortel Networks in Croatia. Since 2006 he has been providing consulting services in the field of telecommunications, especially in State aid for broadband networks. He authored several studies and technical papers covering techno-economic analyses in telecommunications and deployment of next-generation networks.

Lecturer:   Tomislav Majnarić

Lecture:    Development of broadband networks beyond 2020

Abstract:   The presentation will give an overview of the strategy for the development of broadband networks beyond 2020. What are the plans and goals set by the European Union? What do these goals mean for Croatia? How to achieve them, given the past results and the current state of the domestic market?