Agenda 2019

TOMISLAV IGNJAČIĆ

TOMISLAV IGNJAČIĆ

Croatia

Tomislav Ignjačić, dipl. ing. elektrotehnike, diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je voditelj projekata (PMI PMP), te član udruge PMI Hrvatska. Ima dugogodišnje iskustvo u telekomunikacijskom sektoru, posebice na području pasivne infrastrukture nepokretnih pristupnih, agregacijskih i jezgrenih širokopojasnih mreža. Njegovo profesionalno iskustvo vezano je najvećim dijelom za tvrtku Hrvatski Telekom d.d. (HT), gdje je u ranijim fazama karijere obavljao poslove nadzornog inženjera i projektanta, a zatim menadžerske poslove na različitim razinama HT-ove linijske organizacijske strukture (pomoćnik direktora sektora za planiranje i razvoj pristupne mreže, voditelj odjela za planiranje i razvoj kabelskih mreža), kao i  razne ekspertne poslove (viši savjetnik za planiranje i razvoj, viši savjetnik za strategiju i projektiranje mreže, savjetnik u sektoru za magistralnu mrežu). Također je bio odgovoran i za različite aktivnosti realizirane kroz HT-ovu projektno baziranu organizacijsku strukturu (npr. voditelj projekta izgradnje pasivne FTTH infastrukture u okviru HT-ovog programa izgradnje FTTH mreža Fiberland). Krajem 2018. godine prešao je u tvrtku Odašiljači i veze d.o.o. (OiV), gdje je trenutno, u OiV-ovoj linijskoj organizacijskoj strukturi, voditelj Odsjeka za provedbu Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI), kao i voditelj projekta za provedbu NP-BBI-a na razini tvrtke u OiV-ovoj projektno baziranoj organizacijskoj strukturi.

Predavač:   Tomislav Ignjačić

Predavanje: Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI) - Stanje i izazovi

Sažetak:

  • Ukratko o NP-BBI-u
  • Specifičnosti NP-BBI-a
  • Stanje NP-BBI-a (studija izvodljivosti, prijava velikog projekta, aktualni terminski plan)
  • Planirane aktivnosti na implementaciji NP-BBI-a (projektiranje i izgradnja agregacijske mreže)
  • Izazovi

Britain 2 512

Tomislav Ignjačić, B.Sc. in Electrical Engineering, graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER), University of Zagreb. He is a certified Project Manager (PMI PMP) and member of PMI Croatia. Tomislav has long-time experience in the telecommunications sector, especially in the field of passive infrastructure of fixed access, backhaul and core broadband networks. His professional experience is mostly related to the company Croatian Telecom Inc. (HT). In the early stages of his career he worked as a supervising engineer and network designer. Later in his career he performed management tasks at various levels of HT's linear organizational structure (Assistant Director of Sector for Planning and Development of Access Networks, Head of Division for Planning and Development of Cable Networks), as well as various expert jobs (Senior Planning and Development Consultant, Senior Strategy and Network Design Consultant, Consultant for Backbone Networks). Tomislav was also responsible for various activities relied on HT's project-based organizational structure, e.g. he was the Project Manager for the passive FTTH infrastructure within HT's FTTH network rollout programme Fiberland. At the end of 2018 he moved to the company Transmitters and Communications Ltd. (OiV). Currently, within OiV's linear organizational structure, he is the head of the Department for the Implementation of the National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) (NP-BBI), as well as a project manager for the implementation of the NP-BBI at company level within OiV's project-based organizational structure.

Lecturer:   Tomislav Ignjačić

Lecture: National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) - Status and challenges

Abstract

  • Briefly about the NP-BBI 
  • NP-BBI features
  • Current NP-BBI status (feasibility study, major project application, actual timetable)
  • Planned activities on NP-BBI implementation (backhaul design and construction)
  • Challenges