Agenda 2019

Vladimir Žuti

Vladimir Žuti

Croatia

Vladimir Žuti, dipl. ing. el., ima preko 30 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje poslove rukovođenja montažom uređaja, izgradnjom mreža, razvojem, planiranjem i investicijama u pokretnim i nepokretnim komunikacijama u javnom poduzeću HPT i tvrtki Hrvatske Telekomunikacije te direktora izgradnje u tvrtki Metronet Telekomunikacije. Od 2006. g. se u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) bavi regulativom u području elektroničkih komunikacija. Njegove aktivnosti uključuju izradu nacrta propisa u području elektroničkih komunikacijskih mreža i infrastrukture (EKMI), rješavanje sporova oko korištenja EKMI-a, promicanje inovacija i načina učinkovitih ulaganja u EKMI, stručni nadzor nad primjenom propisa, prostornim planiranjem i gradnjom u dijelu EKMI-a te održavanje stručnih radionica i predavanja. Njegove specijalnosti su svjetlovodne tehnologije, primjena načela integriranog planiranja i gradnje infrastrukture te analiza mogućnosti ulaganja lokalne i regionalne samouprave u EKMI. Autor je više stručnih radova iz navedenih područja.

Predavač:   Vladimir Žuti

Predavanje: Uštede pri gradnji svjetlovodnih mreža

Sažetak: Izlaganje daje pregled propisa čijom primjenom se mogu ostvariti uštede pri gradnji svjetlovodnih mreža i postići učinkovitija izgradnja mreža. Potreba za sve većim brzinama pristupa Internetu zahtijeva i sve veći udio svjetlovodnih kabela u nepokretnim i pokretnim mrežama, a to pak zahtijeva ubrzaniju izgradnju mreža bez nepotrebnih zapreka. Bolje poznavanjee propisa povezanih s izgradnjom omogućuje lakše otklanjanje nekih zapreka.


Britain 2 512

Vladimir Žuti, B. Sc. in Electrical Engineering, has more than 30 years of experience in electronic communications. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. His previous work experience includes managing of activities concerning equipment assembly, developing, planning and building of and investing in mobile and fixed communications networks in companies HPT and HT, as well as the position of Director of Network Construction in Metronet Telecommunications. Since 2006, he is working in Croatian Regulatory Agency for Network Industries (HAKOM) in the field of electronic communications regulations. His activities include the drafting of regulations in the field of electronic communications networks and electronic communications infrastructure and other associated facilities (ECNI), the resolution of disputes concerning ECNI usage, promoting innovations and modalities of effective investments in the ECNI, supervising the implementation of regulations, spatial planning and construction in the field of the ECNI, as well as leading the professional workshops and lectures. His areas of special interest are optical fibre technologies, the application of integrated planning and building of infrastructures, as well as analysing the local and regional self-government investment opportunities concerning the ECNI. He authored several technical papers in these areas.

Lecturer:   Vladimir Žuti

Lecture:  Savings in building fiber optic networks

Abstract: The presentation gives an overview of the regulations whose application can make savings in the construction of fiber optic networks and achieve more efficient network construction. The need for higher Internet access speeds requires an increasing share of fiber optic cables in fixed and mobile networks, which requires an accelerated network construction without unnecessary obstacles. Better knowledge of building regulations makes it easier to remove some obstacles.