News

Broadband Development in the Republic of Croatia within the Operational Programme "Competitiveness and Cohesion"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Please select language Croatian or English

Croatia
Predavač: Krešimir Jendričko
Predavanje: Razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"
Sažetak: U izlaganju će se dati sažet prikaz trenutnog statusa i budućih aktivnosti vezano za ostvarivanje ciljeva Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u pogledu razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj.

 Britain 2 512

Lecturer: Krešimir Jendričko

Lecture: Broadband Development in the Republic of Croatia within the Operational Programme "Competitiveness and Cohesion"

Abstract: The presentation will summarize the current status and future activities related to achieving the objectives of the Operational Programme "Competitiveness and Cohesion" with regard to the broadband development in the Republic of Croatia.