Image

Croatia

Predmet: Poziv za sponzorstvo za 17. međunarodni skup FiberWeek 2023

Pred više od dva desetljeća pojavila se ideja o tome kako okupiti one koji se bave razvojem inovacija u području svjetlovodne tehnike i tehnologije te kako prenijeti znanje na one koji su zainteresirani za unapređivanje, proizvodnju, primjenu i održavanje odgovarajuće infrastrukture u cilju postizanja plodonosnih dobrobiti ne samo za one koji su u to uključeni, nego i za lokalnu zajednicu i društvo općenito.
Krenuvši u okvirima po definiciji „šire obitelji“ i unatoč prilično skromnim početcima i ograničenim mogućnostima, organizacijski tim je uspio postići da iz godine u godinu skup raste privlačeći ne samo znanstvenike i proizvođače međunarodnog ugleda, već i značajan broj sudionika koji su bili aktivni i od važnosti pri donošenju odluka u okvirima uprave na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Zahvaljujući tim činjenicama FiberWeek je izrastao u skup koji je zadovoljavao standarde međunarodno prepoznatljivog događaja.
Premda prvenstveno usredotočeni na predstavljanje tema iz znanstvenih, regulatornih i komercijalnih aspekata u okviru agende skupa, organizacijski tim je omogućio da se stvori prijateljsko ozračje koje je ovladavalo među sudionicima ne samo kroz raspored rada, nego i u trenucima odmora i opuštanja pa i kasnije kroz poslovnu suradnju. Nažalost, zbog ugroze od Covid-19 i pandemije, bilo je potrebno prekinuti s održavanjem skupa FiberWeek – privremeno.
Po našem uvjerenju, razlog zbog kojega smo (čak i za vrijeme trogodišnjeg prekida zbog pandemije) od dosadašnjih sudionika skupa neprestano primali poruke ohrabrenja kako bismo ponovno pokrenuli održavanje skupa, ne krije se samo u njihovoj želji da se opet okupe, nego i u činjenici da ima toliko toga novoga što bi trebalo prezentirati, raspraviti, proizvesti i razmijeniti.
Stoga vas Organizacijski tim Skupa FiberWeek poziva da podržite naše napore kako bismo ponovno održali sljedeći skup na način da nam uputite prijedloge, pripremite predavanja, prezentirate nove proizvode i postanete pokrovitelji XVIII-og međunarodnog skupa FiberWeek koji bi se u slučaju pozitivnog interesa trebao održati se održati u periodu od 25 – 28 travnja 2023. godine.
Zbog organiziranja i planiranja događaja, kao i budžetiranje istog, krajnji rok za iskazivanje interesa je 03. veljače 2023. godine. 

Cijenit ćemo svaki oblik vaše podrške.

S poštovanjem,
Organizacijski tim XVII-og međunarodnog skupa FiberWeek

Image

Britain 2 512

Subject: 17th INTERNATIONAL FiberWeek 2023 CONVENTION - Call for Sponsorship

More than two decades ago there was this idea of how to bring together those engaged in developing novelties in the field of fiber optic technology and technique and in spreading the knowledge to those interested in promotion, production, application and servicing the relative infrastructure with the view of achieving lucrative benefits not only to all involved, but also to the local community and to the society in general.

Having started under the terms of an “extended family” and regardless of rather modest beginnings and initially limited resources, the organizational team was successful in making the Conference grow year after year, by attracting not only the scientists and manufacturers of international reputation, but also a significant number of participants active and important in decision making within the administration on the local, national and regional level at particular periods. Consequently, FiberWeek had grown to meet the standards of an internationally recognized event.

Although focused, primarily, on presenting the themes of the scientific, regulatory and trading aspects of the Conference agenda, the organizational team had made it possible to create a friendly atmosphere which prevailed among participants not only at the time of work, but also during the leisure intervals. Unfortunately, due to the Covid -19 threat and the pandemic, the FiberWeek Convention had to be discontinued – temporarily.

To our belief, the reason why (even during the three year pause caused by the pandemic threat) we have been receiving, repeatedly, encouragements from the FiberWeek participants to revive the Conference is not only their wish to come together again, but also the fact that there is so much new to be presented, discussed, produced and traded.

Therefore, the FiberWeek Organizational Team invites you to support our efforts to produce the next convention by suggesting, preparing lectures, presentations of new products and by sponsoring the 17th FiberWeek Convention which, in case of positive interest, should be held in the period from April 25 to 28, 2023.
Due to the organization and planning of the event, as well as its budgeting, the deadline for expressions of interest is February 3, 2023.

Every form of your support will be highly appreciated.

Regards,

FiberWeek Organizational Team

Image
Image

Our Event Sponsors

Check Who Makes This Event Possible!

Diamond Sponsors

Image

Golden Sponsors

Image
Image
Image
Image

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Exhibitors

Endorsed by

Our Event Sponsors

Check Who Makes This Event Possible!