Please select language Croatian or English

Croatia

Konferencijska sesija:

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U HRVATSKOJ: REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE, USLUGE

 Tematika 1. dana - IZLAGANJA (PRELIMINARNO! Organizator zadržava pravo izmjena.)

 • Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Republici Hrvatskoj
  • Digitalizacija gospodarstva i društva iz aspekta osiguranja odgovarajuće mrežne povezivosti
  • Mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN)
  • Relevantni statistički pokazatelji
  • Aktivnosti na razvoju širokopojasnog pristupa
 • Europsko gigabitno društvo i razvoj širokopojasnih mreža
  • Mrežna infrastruktura za gigabitno društvo
  • Uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na (cijelom) području Republike Hrvatske
  • Konvergencija pokretnih i nepokretnih mreža - ključna uloga svjetlovodne infrastrukture
  • Financijski instrumenti Europske unije za podršku privatnih i javnih ulaganja u izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitne i 5G mreže) u područjima s odgovarajućim društvenogospodarskim pokretačima u razdoblju 2021. - 2027. - Connecting Europe Facility - CEF Digital, Recovery and Resilience Facility - RRF i dr.
 • Svjetlovodne agregacijske, spojne i distribucijske mreže za FTTH:
  • Napredak u izgradnji FTTH mreža u Hrvatskoj, "gašenje bakra" i migracija na svjetlovode
  • FTTH i svjetlovodna backhaul/fronthaul infrastruktura za 5G i (javne) WiFi mreže
  • Investicijski modeli za FTTH
  • Projektiranje, planiranje i izgradnja privatnih i javnih FTTH mreža
  • Projektiranje, planiranje i izgradnja FTTH mreža u ruralnim krajevima
  • Svjetlovodne instalacije u poslovnim i (više)stambenim zgradama
  • Suradnja/partnerstvo operatora elektroničkih komunikacija s jedinicama lokalne/regionalne samouprave
  • Maloprodajno i veleprodajno tržišta za FTTH - Kako mobilizirati potencijalne korisnike?
  • Praktična iskustva iz realizacije FTTH mreža - problemi i rješenja
   • Kako učinkovito koristiti postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu (EKI) te drugu infrastrukturu pogodnu za vođenje/postavljanje svjetlovodnih kabela?
   • Kako graditi future proof FTTH mreže?
   • Kako učinkovito projektirati FTTH mreže? Softveri za planiranje, projektiranje, praćenje izgradnje i pogon/održavanje FTTH mreža
   • Kako smanjiti troškove izgradnje FTTH mreža i koje instalacijske tehnologije i tehnike primijeniti?
   • Dobra instalacijska praksa u izgradnji svjetlovodnih mreža, nove instalacijske tehnologije i tehnike te njihova primjena u izgradnji FTTH mreža
   • Kako graditi i opremati kolokacijske čvorove ((M)PoP) u sastavu FTTH mreža s otvorenim pristupom (npr. u mrežama građenim po investicijskom modelu B)?
   • Ispitivanje performanci izgrađene FTTH mreže
 • Mjerodavna nova i postojeća regulativa - zakonska/podzakonska, tehnička, komunalna i normizacijska regulativa, uključivo nacionalni planovi razvoja, sve s područja relevantnih za elektroničke komunikacije
  • Regulativa na razini Europske unije (zakoni, uredbe, direktive, preporuke, smjernice i odluke; Europska komisija (nove Smjernice o državnim potporama za širokopojasne mreže itd.); BEREC (Smjernice za VHCN itd.))
  • Hrvatska regulativa (Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine, Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, itd.)
  • Europska i međunarodna normizacija normizacija (ETSI; CENELEC, ITU-T, IEC itd.)
 • Korištenje bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razvoj širokopojasnog pristupa sljedeće generacije u Hrvatskoj u sklopu financijske perspektive 2014. - 2020., u skladu s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." (OPKK), za portfelj projekata s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji su u fazi provedbe
  • Odobrenje državne potpore SA.38626 (2015/N) - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
   • Stanje portfelja projekata i relevantne aktivnosti iz aspekta Nositelja ONP-a (NOP; Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)), Posredničkog tijela razine 1 (PT1; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)), Posredničkog tijela razine 2 (PT2; Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU))
   • Praćenje provedbe projekata ovisno o predviđenom investicijskom modelu (A/B)
   • Iskustva jedinica lokalne/regionalne samouprave u provedbi predmetnih projekata NGA mreža po predviđenom investicijskom modelu (A/B)
   • Iskustva operatora elektroničkih komunikacija u provedbi predmetnih projekata NGA mreža po investicijskom modelu A
   • Iskustva sudionika (voditelja projekata, konzultanata, izvođača, projektanata i instalatera) u provedbi projekata po predviđenim investicijskim modelima (A/B) - problemi i rješenja na području vođenja projekata, projektiranja i izgradnje
  • Odobrenje državne potpore SA.41065 (2016/N) - Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI)
   • Napredak projekta, planiranje i provedba daljnjih aktivnosti
 • Korištenje bespovratnih sredstava financijskog instrumenta EU sljedeće generacije/Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) za razvoj širokopojasnog pristupa sljedeće generacije u Hrvatskoj, u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO)
  • Odobrenje državne potpore SA.100662 (2021/N) – RRF - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
   • Aktivnosti nositelja projekata (jedinica lokalne/regionalne samouprave) - ažuriranja postojećih/izrada novih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), uključivo mapiranja bijelih, sivih i crnih područja, određivanje investicijskih modela te javna savjetovanja
   • Aktivnosti NOP-a - odobrenja predmetnih PRŠI-a i druge aktivnosti u svezi s pripremom projekata
   • Aktivnosti PT1 (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i PT2 (SAFU) - izrada natječajne dokumentacije, objava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i druge aktivnosti u svezi s pripremom projekata
 • Korištenje drugih financijskih instrumenata Europske unije u privatnim i javnim ulaganjima u razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj
  • Connecting Europe Facility - CEF Digital
   • Mogućnosti i planovi
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
   • Rezultati izgradnje FTTH mreža u ruralnim dijelovima Hrvatske uz pomoć CEBF-a - projekt FTTH mreže otvorenog pristupa Rune Crow - problemi i rješenja
  • WiFi4EU
   • Rezultati hrvatskih jedinica lokalne samouprave u 4 kruga WiFi4EU natječaja i realizacija predmetnih mreža
   • Kako su pojedine jedinice samouprave iskoristile WiFi4EU vrijednosne vaučere te riješile problematiku dovoda za pristupne točke WiFi-a
Tematika 1. dana - OKRUGLI STOL  (PRELIMINARNO! Organizator zadržava pravo izmjena.)
 • U žarištu - Problemi i rješenja pri provedbi sufinanciranih projekata FTTH mreža
  • Provedba projekata s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESIF-a u sklopu financijske perspektive 2014. - 2020, u skladu s OPKK-om 2014. - 2020. i ONP-om
   • Koliko je vremena još preostalo za finalizaciju provedbe projekata i postoje li, s obzirom na utjecaje pandemije COVID-a 19 na provedbu projekata, naznake mogućih opcija produljenja?
   • Problematika projektiranja - pribavljanje ažurnih podataka o postojećem EKI-u, proračun optičkog budžeta svjetlovodnih veza i dr.
   • Problematika središnjih mrežnih čvorova - Kako graditi i opremati kolokacijske čvorove ((M)PoP) u sastavu FTTH mreža otvorenog pristupa, posebice mreža građenih po investicijskom modelu B? Postoje li u Hrvatskoj odgovarajuća modularna rješenja za (M)PoP?
   • Za koje dijelove mreže se iz aspekta odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima može izbjeći potreba izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole? Zašto se bojimo ishođenja građevinskih dozvola?
   • Problematika stručnog nadzora građenja - Postoje li u Hrvatskoj nadzorni inženjeri s odgovarajućim iskustvom u nadzoru građenja FTTH mreža? Koje certifikate/ateste za opremu, materijal i sustave treba osigurati sukladno mjerodavnoj regulativi?
   • Problematika ispitivanja performanci izgrađene FTTH mreže - Što treba ispitati i kako? Poznavanje instrumentacije i norma za ispitivanje svjetlovodnih veza?
   • Koju je dokumentaciju potrebno osigurati za izgrađenu FTTH mrežu sukladno mjerodavnoj regulativi?
   • Problematika fazne naplate izvedenog od strane izvođača, posebice iz aspekta osiguranja na strani izvođača potrebnih sredstava za dobavu opreme, materijala i usluga za predstojeće faze građenja
   • Problematika ublažavanja utjecaja inflacije - Može li se i kako kompenzirati porast cijena opreme, materijala i usluga u razdoblju od potpisivanja ugovora za izgradnju mreže do završetka izgradnje?
   • Druga povezana problematika po izboru sudionika okruglog stola
 • Pitanja i odgovori u svezi s izlaganjima koja su prethodila Okruglom stolu

 Britain 2 512

Conference Session:

DEVELOPMENT OF BROADBAND ACCESS IN CROATIA: REGULATION, STANDARDISATION, PLANNING, DESIGNING, FINANCING, ROLL-OUT, MANAGEMENT, SERVICES

First Day Themes - LECTURES (PRELIMINARY! The organiser reserves the right of modifyng.)

 • Overview of the fixed next generation access (NGA) in the Republic of Croatia
  • Digitalization of the economy and society from the aspect of ensuring adequate network connectivity
  • Very High Capacity Networks (VHCN)
  • Relevant statistical indicators
  • Broadband access development activities
 • European Gigabit Society and the development of broadband networks
  • Network infrastructure for Gigabit Society
  • Deployment of very high capacity networks (VHCN) on the (entire) territory of the Republic of Croatia
  • Fixed-mobile network convergence – the key role of fibre optic infrastructure
  • Financial instruments of the European Union to support private and public investments in the deployment of very large capacity networks (gigabit and 5G networks) in areas with appropriate socio-economic drivers in the period 2021 - 2027 - Connecting Europe Facility - CEF Digital, Recovery and Resilience Facility - RRF and others
 • Fibre optic backhaul, feeder and distribution networks for FTTH:
  • Progress in FTTH roll-outs in Croatia, "copper switch-off" and migration to fibre
  • FTTH and backhaul/fronthaul fibre Infrastructure for 5G and (public) WiFi networks
  • FTTH investment models
  • Design, planning and construction of private and public FTTH networks
  • Design, planning and construction of FTTH networks in rural areas
  • Fiber optic installations in commercial and (multitenant) residential buildings
  • Cooperation of electronic communications operators with local/regional self-government units
  • Retail and Wholesale Market for FTTH - How to mobilize potential FTTH network users?
  • Practical experiences from the FTTH roll-outs - problems and their solutions
   • How to effectively use the existing electronic communication infrastructure and related equipment (ECI) and other infrastructure suitable for running/installing fibre optic cables?
   • How to build "future proof" FTT networks?
   • How to design FTTH networks effectively? Software for planning, designing, construction monitoring and operation/maintenance of FTTH networks
   • How to reduce construction costs of FTTH networks and what installation technologies and techniques to apply?
   • Good fibre network installation practices, new installation technologies and techniques and their application to FTTH network roll-outs
   • How to build and equip collocation nodes ((M)PoP) as part of open access FTTH networks (eg in networks built according to investment model B)?
   • Performance testing of built FTTH networks
 • Relevant new and existing regulation - primary and secondary, technical, communal and standardization regulation, including national development plans, all from the areas relevant to electronic communications
  • European Union regulation (acts, directives, regulations, recommendations, guidelines and decisions; European Commission (new Guidelines on State aid for Broadband networks, etc.); BEREC (Guidelines on Very High Capacity Networks etc.))
  • Croatian regulation (National plan for the development of broadband access in Croatia in the period from 2021 to 2027, Regulation on standards for the development of electronic communication infrastructure and other related equipment, Electronic Communications Act, Ordinance on fibre optic distribution networks, Ordinance on simple and other constructions and works etc.)
  • European and international standardization (ETSI; EN/CENELEC, ITU-T, IEC, etc.)
 • European Structural and Investment Funds (ESIF) grants for the development of next-generation broadband access in Croatia as part of the 2014-2020 financial perspective, in accordance with the Operational Program "Competitiveness and Cohesion 2014-2020" (OPCC), for the portfolio of projects with Grant Agreements, which are in the phase of implementation
  • State aid approval SA.38626 (2015/N) - National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
   • The state of projects portfolio and further activities - from the view of Competent Authority for the Programme (CAP; Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)), Intermediate Body 1 (IB1: Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)) and Intermediate Body 2 (IB2; Central Finance and Contracting Agency (CFCA))
   • Monitoring the implementation of projects depending on the planned investment model (A or B)
   • Experiences of local/regional self-government units regarding the implementation of projects according to investment models A/B
   • Experiences of electronic communications operators in the implementation of projects according to investment model A
   • Experiences of participants (project managers, consultants, contractors, designers and installers) in the implementation of projects according to the planned investment models (A/B) - problems and solutions in the field of project management, design and construction
  • State aid approval SA.41065 (2016/N) - National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) (NP-BBI) -
   • Progress of project, planning and implementation of further activities
 • Grants from the NextGenerationEU/Recovery and Resilience Facility (RRF) for the development of next-generation broadband access in Croatia, in accordance with the National Recovery and Resilience Plan 2021 - 2026 (NRRP)
  • State aid approval SA.100662 (2021/N) – RRF - National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
   • Activities of the project holder (local/regional self-government units) - updates of existing or creation of new Broadband Infrastructure Development Plans (BIDP), including mapping of white, gray and black areas, determination of investment models and public consultations
   • Activities of Competent Authority for the Programme (CAP; Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)) - approvals of BDPIs and other activities related to the preparation of projects
   • Activities of Intermediate Body 1 (IB1; Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure (MSTI) and Intermediate Body 2 (IB2; Central Finance and Contracting Agency (CFCA)) - preparation of tender documentation, publication of the Call for grants and other activities related to the preparation of projects
 • Use of other financial instruments of the European Union for private and public investments in the development of broadband access in Croatia
  • Connecting Europe Facility - CEF Digital
   • Possibilities and plans
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
   • Results of the roll-out of FTTH networks in rural parts of Croatia with the help of CEBF - Rune Crow's open access FTTH network project - problems and solutions
  • WiFi4EU
   • Results of Croatian local self-government units in 4 rounds of the WiFi4EU competition and implementation of the coresponding networks
   • How particular self-government units used WiFi4EU vouchers and solved the problems of backhauls for WiFi access points
First Day Themes - ROUND TABLE (PRELIMINARY! The organiser reserves the right of modifyng.)
 • In the spotlight - Problems and solutions in the implementation of co-financed FTTH network projects
  • Implementation of projects with ESIF Grant Agreements as part of the financial perspective 2014 - 2020, in accordance with the Operational Program "Competitiveness and Cohesion 2014-2020" (OPCC) and National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
   • How much time is left to finalize project implementation and are there any indications of possible extension options, given the impact of the COVID-19 pandemic on project implementation?
   • Network design issues - obtaining up-to-date data on the existing electronic communication infrastructure and related equipment (ECI), as well as other infrastructure suitable for running/installing fibre optic cables, calculation of the optical budget of fiber-optic connections, etc.
   • The issue of central network nodes - How to build and equip collocation nodes ((M)PoP) as part of FTTH open access networks, especially networks built according to investment model B? Are there suitable modular solutions for (M)PoP in Croatia?
   • For which parts of the network, in terms of the provisions of the Ordinance on simple and other constructions and works, the need to create a master project and obtain a building permit can be avoided? Why are we afraid of obtaining building permits?
   • The issue of expert construction supervision - Are there supervising engineers in Croatia with adequate experience in supervising the construction of FTTH networks? Which certificates/attests for equipment, material and systems should be provided in accordance with the relevant regulations?
   • Problems of testing the performance of the built FTTH network - What should be tested and how? Knowledge of instrumentation and standards for testing fiber optic links?
   • What documentation must be provided for the constructed FTTH network in accordance with the relevant regulations?
   • The issue of phased billing by the contractor, especially from the aspect of securing on the contractor's side the necessary funds for the supply of equipment, materials and services for the upcoming construction phases
   • The problem of mitigating the impact of inflation - Is it possible and how to compensate for the increase in the price of equipment, materials and services in the period from the signing of the contract for the construction of the network to the completion of the construction?
   • Another related issues chosen by the participants of the Round Table
 • Questions and answers related to the lectures that preceded the Round Table