Why ATTEND

for English language click HERE

Croatia

Inovacije, raznovrsnost i stručnost

Razlozi i značaj sudjelovanja na skupu

FiberWeek 2024

Skup FiberWeek 2024, koji će se održati između 23. i 25. travnja 2024. godine, ponovno okuplja stručnjake iz područja svjetlovodne industrije u hotelu Grand View u Postirima i nudi ekspanzivnu platformu za dijalog, otkrića i rasvjetljenja koja potiču razmjenu i obećava oblikovanje budućnosti ove djelatnosti. Usredotočujući se na najnovije uspjehe u svjetlovodnoj tehnologiji, naročito u telekomunikacijama i primjeni senzora, ovaj skup predstavlja čvorište svjetlovodnih inovacija u Jugoistočnoj Europi.

Dok se radujemo 18.-oj Konvenciji FiberWeek, želimo naglasiti da se ona razvijala zahvaljujući njenim sudionicima. Kontinuitet u razmjeni ideja, omogućavanja važnih rasprava, predstavljanja uspjeha inovacija između najvrsnijih umova u ovom području pridonio je napretku ovog sektora.


Osvrt na FiberWeek 2023

FiberWeek 2023 temeljio se na raspravama, prezentacijama i učenju. Naglasci su bili na opsežnim pregledima pristupa sljedeće generacije u Hrvatskoj, digitaciji gospodarstva i ključnoj ulozi mreža vrlo visokog kapaciteta u ostvarivanju ambicija Europskog gigabit društva. Sudionici su uronili u rasprave o razvijanju gigabitnih mreža, spajanju fiksnih i mobilnih mreža i korištenju financijskih instrumenata iz EU za poticanje projekata svjetlovodne infrastrukture. Štoviše, na skupu se istraživalo ključnu ulogu svjetlovodnih „back-haul“ mreža, napredak u uvođenju FTTH i inovativne investicijske modele.

Na platformi okruglih stolova uranjalo se u izazove i rješenja u praksi projektiranja mreže, implementacije ko-financiranih projekata FTTH i složenost stručnog nadzora u izgradnji. Sudionici su mogli dobiti uvid u izvođenje ispitivanja, dokumentacijske standarde  i kompleksnost fazne naplate uz strategije za ublažavanje financijskog udara inflacije na izvedbu projekta.

Zahvaljujući opisanoj raznovrsnosti i stručnosti na skupu u 2024 godini ciljamo na podizanje letvice uz dobrodošle najvrsnije stručnjake u svjetlovodu.


Zašto je važno vaše sudjelovanje na skupu FiberWeek 2024

Kao i 2023. godine tražimo raznovrstan spektar stručnjaka koji će iznijeti jedinstvena razmišljanja. Korak po korak, skup FiberWeek 2024 sudionicima osigurava izravan pristup u sagledavanja i trendove te im omogućava dubinske spoznaje o ekosustavu svjetlovoda kao i njegovom sve većem značaju u različitim industrijama.

Agenda skupa FiberWeek 2024, vizionarska i iscrpna, uključuje dubinski uvid u inovativne primjene svjetlovoda poput evidentiranja podataka za naftne i plinske bušotine, očitavanja seizmičkih aktivnosti, skladištenja ugljika i digitalizaciju ekstenzivnih struktura putem tehnologije distribuiranih svjetlovodnih senzora (DFOS).

Cijenit će se i doprinos samih sudionika u otkrivanju više pojedinosti o složenosti utjecaja svjetlovodne tehnologije u energetskom području. Prezentacije i seminari će omogućiti pristup najnovijih istraživačkih otkrića čime će biti pružena jedinstvena mogućnost učenja o složenosti svjetlovoda u monitoringu uvjeta pod zemljom u realnom vremenu, precizno snimanje mikro seizmičkih događanja i više od navedenog. Kao kod domino efekta, ovakvi razgovori će vrlo vjerojatno iznjedriti nove strategije za istraživanje, monitoring i usvajanje održivih politika.

Uvid u strategije skladištenja ugljika pomoću leća svjetlovoda otkriva načine rješavanja klimatskih promjena, ističući dvostruke koristi i za zaštitu okoliša i za povećanu operativnu učinkovitost. Također, fokusiranje na primjenu tehnologije DFOS u digitalizaciji razvučenih struktura otvara dosad neslućene mogućnosti. Ipak, ovo može varirati od nadziranja integriteta dalekovoda do održavanja stanja sustava infrastruktura u širokom rasponu što ukazuje na značajan pomak prema pametnijim, sigurnijim i održivijim operativnim tehnikama.

Međutim, ove teme su samo početak jer nama su dobrodošli svi oni sudionici koji donose svoje vlastite ekspertize kojima će obogatiti svjetlovodnu industriju.


Spremni ste dati svoj obol u oblikovanju svjetlovodne industrije? Sudjelujte u Konvenciji FiberWeek 2024! 

Sudjelovanjem u skupu FiberWeek 2024 značajno pridonosite uspjehu ovog vrlo važnog sektora svjetlovodne tehnologije.

Kontaktirajte nas kako bismo inovacije svjetlovoda pomakli korak naprijed i pridružite se na skupu FiberWeek 2024 istomišljenicima vodećim u ovom području na međunarodnoj razini!Innovation, Diversity & Professionalism -

Attending FiberWeek 2024 as a Participant

FiberWeek 2024, scheduled between 23 and 25 April 2024, reunites fiber optics industry professionals at the Grand View Hotel. Offering an expansive platform for dialogue and discovery, Postira will host the sector's luminaries, fostering exchanges that promise to shape the industry's future.

Bringing the spotlight on the most recent breakthroughs in fiber optic technology, particularly in telecommunications and sensor applications, this conference is a hub of fiber innovation in South East Europe.

Celebrating the 18th anniversary of the FiberWeek Convention, our success has been shaped by our participants. Being an extension and continuation of earlier fiber optics successes, the event aims to provide a forum for sharing ideas by presenting ground-breaking innovations and enabling important conversations between the brightest minds in the field and how they can transcend the sector.


Looking back at FiberWeek 2023

Reflecting on the progress in 2023, FiberWeek facilitated an arena for discourse and learning. Highlights included comprehensive overviews of next-generation access in Croatia, the digitization of the economy, and the critical role of Very High-Capacity Networks in realizing the European Gigabit Society's ambitions. Attendees immersed themselves in discussions on the deployment of gigabit networks, merging fixed and mobile networks, and using financial instruments from the EU to advance fiber infrastructure projects. Even more, the convention explored the critical nature of fiber optic backhaul networks, advances in FTTH roll-outs, and innovative investment models.

Round table sessions provide a platform for deep dives into practical challenges and solutions in network design, implementation of co-financed FTTH projects, and the intricacies of expert construction supervision. Participants had the freedom to share insights into performance testing, documentation standards, and the complexities of phased billing alongside strategies to mitigate the financial impacts of inflation on project execution.

Considering this variety of innovation and expertise, we aim to set the bar even higher for 2024, welcoming the top experts in fiber optics.


Why Your Participation at FiberWeek 2024 Matters

Just like in 2023, we are looking for a diverse spectrum of professionals to bring their unique opinions forward. Step by step, FiberWeek 2024 provides participants with direct access to insights and trends, allowing for a more in-depth knowledge of the fiber optics ecosystem and its growing importance in various industries.

Visionary and exhaustive, the agenda for FiberWeek 2024 includes an in-depth look at innovative fiber optic applications such as downhole oil and gas well-logging, seismic acquisitions, carbon capture storage, and the digitalization of extensive structures through Distributed Fiber Optic Sensing (DFOS) technology.

Attendees will be welcomed to discover more about the complexities of fiber optic technology's influence on energy fields. Presentations and seminars will provide access to the most recent research discoveries, providing a unique opportunity to learn about the intricacies of fiber optics in real-time monitoring of subsurface conditions, exact recording of micro-seismic occurrences, and more. As a domino effect, these conversations are likely to result in new energy industry strategies for exploring, monitoring, and adopting sustainable practices.

Looking at carbon capture storage strategies via the lens of fiber optics reveals new avenues for tackling climate change, emphasizing the twin benefits of environmental protection and increased operational efficiency. Also, the focus on employing DFOS technology to digitalize lengthy structures opens up hitherto unheard-of monitoring capabilities. Yet, this might vary from safeguarding powerlines' integrity to maintaining large-scale infrastructures' health, indicating a considerable shift toward smarter, safer, and more sustainable operating techniques.

But these themes are only the beginning – we are open to welcoming participants who bring their own expertise to complement the fiber optics industry.


Ready to Shape the Fiber Optics Industry? Become a Participant of FiberWeek 2024

Participating in the FiberWeek 2024 is equal to making a valuable contribution to the success of the preeminent fiber optic technology sector.

Contact us to bring fiber optics innovation one step further and join like-minded industry leaders at FiberWeek 2024!