Please select language Croatian or English

Croatia

Konferencijska sesija:

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA I KORIŠTENJE SVJETLOVODA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - TEHNOLOGIJE I TEHNIKE, REGULATIVA, NORMIZACIJA, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, FINANCIRANJE, IZGRADNJA, UPRAVLJANJE, USLUGE

1. dan - IZLAGANJA - Potencijalne teme (Organizator zadržava pravo izmjena.)

 • Pregled stanja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj
  • Digitalizacija gospodarstva i društva iz aspekta osiguranja odgovarajuće mrežne povezivosti za ostvarenje ciljeva Europskog gigabitnog društva i Digitalnog desetljeća
  • Relevantni statistički pokazatelji
  • Aktivnosti na razvoju širokopojasnog pristupa (nacionalni planovi, regulatorne aktivnosti itd.)
 • Europsko gigabitno društvo, Digitalno desetljeće i razvoj širokopojasnih mreža
  • Mrežna infrastruktura za Europsko gigabitno društvo i Digitalno desetljeće
  • Promotivne, edukacijske, organizacijske i regulatorne aktivnosti na razini Europske unije i Republike Hrvatske s ciljem podrške učinkovitijem postizanju ciljeva Europskog gigabitnog društva i Digitalnog desetljeća
  • Implementacija mreža vrlo velikog kapaciteta (Very High Capacity Networks; VHCN) u Hrvatskoj
  • Konvergencija pokretnih i nepokretnih mreža iz aspekta implementacije svjetlovodne infrastrukture
  • Financijski instrumenti Europske unije za podršku privatnih i javnih ulaganja u izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitne i 5G mreže) u područjima s odgovarajućim društvenogospodarskim pokretačima u razdoblju 2021. - 2027. - Connecting Europe Facility - CEF Digital, Recovery and Resilience Facility - RRF i dr.
 • Svjetlovodne agregacijske, spojne i distribucijske mreže
  • Javne i privatne svjetlovodne agregacijske (backhaul) mreže
  • Napredak u izgradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža (SDM) u Hrvatskoj i "gašenje bakra"
  • FTTH i svjetlovodna backhaul/fronthaul infrastruktura za 5G i (javne) WiFi mreže
  • Standardni i napredni investicijski modeli za FTTH
  • Planiranje, projektiranje, i izgradnja privatnih i javnih FTTH mreža
  • Planiranje, projektiranje, i izgradnja FTTH mreža u ruralnim područjima
  • Nastavljanje SDM-ova u korisničkim nekretninama (kampusi, zgrade) - europska norma Kabliranje distribucijskog dijela svjetlovodne pristupne mreže u korisničkim prostorima namijenjeno podršci implementacije optičkih širokopojasnih mreža (HRN EN 50700)
  • Suradnja/partnerstvo operatora elektroničkih komunikacija s jedinicama lokalne/regionalne samouprave
  • Maloprodajno i veleprodajno tržišta za FTTH - Kako učinkovito mobilizirati potencijalne korisnike?
  • Praktična iskustva iz realizacije FTTH mreža - problemi i rješenja
   • Kako učinkovito koristiti postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu (EKI) te drugu infrastrukturu pogodnu za vođenje/postavljanje svjetlovodnih kabela?
   • Kako graditi future proof FTTH mreže?
   • Kako učinkovito planirati, projektirati i graditi FTTH mreže te upravljati istima? Softveri za planiranje, projektiranje i praćenje izgradnje FTTH mreže te upravljanje (pogon/održavanje) istom
   • Kako smanjiti troškove izgradnje FTTH mreža i koje instalacijske tehnologije i tehnike primijeniti?
   • Dobra projektantska i instalacijska praksa, nove instalacijske tehnologije i tehnike te njihova primjena pri projektiranju i izgradnji FTTH mreža
   • Kako graditi i opremati središnje/kolokacijske čvorove u sastavu FTTH mreža?
   • Proračun performanci FTTH mreže pri njenom projektiranju
   • Ispitivanje performanci izgrađene FTTH mreže
  • Korištenje svjetlovoda u podatkovnim centrima
   • Svjetlovodi u generičkim sustavima kabliranja podatkovnih centara (HRN EN 50173-5; HRN EN 50600-2-4)
   • Primjena svjetlovoda u spine-leaf arhitekturi podatkovnih centara
   • Ispitivanje i certificiranje svjetlovodnih veza u podatkovnim centrima
  • Korištenje svjetlovoda u lokalnim mrežama (Local Area Networks; LAN)
   • Svjetlovodi u generičkim sustavima kabliranja uredskih, industrijskih i stambenih prostora (HRN EN 50173-1, HRN EN 50173-2; HRN EN 50173-3; HRN EN 50173-4; HRN EN 50173-6 itd.)
    • Svjetlovodne okosnice (optical backbones) kampusa i zgrada
    • Svjetlovod do radnog stola (Fiber To The Desk; FTTD)
    • Pasivne optičke lokalne mreže (Passive Optical LAN; POLAN)
   • Ispitivanje i certificiranje svjetlovodnih veza u generičkim sustavima kabliranja
  • Mjerodavna nova/ažurirana i postojeća regulativa - zakonska/podzakonska, tehnička, komunalna i normizacijska regulativa, uključivo nacionalni planovi razvoja, sve s područja relevantnih za elektroničke komunikacije
   • Regulativa na razini Europske unije (zakoni, uredbe, direktive, preporuke, smjernice i odluke; Europska komisija (nove Smjernice o državnim potporama za širokopojasne mreže, Uredba o gigabitnoj infrastrukturi, Preporuka o regulatornom promicanju gigabitne povezivosti); BEREC (Smjernice za VHCN itd.))
   • Primjena mjerodavne hrvatske regulative (Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine, Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ) te prateći problemi i rješenja
   • Recentna ažuriranja mjerodavne hrvatske regulative (Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar stambenih i poslovnih zgrada, Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa, kolokacije i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti mreža i usluga, Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga )
   • Europska i međunarodna normizacija (ETSI; CENELEC, ITU-T, IEC itd.)
  • Korištenje bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razvoj širokopojasnog pristupa sljedeće generacije u Hrvatskoj u sklopu financijske perspektive 2014. - 2020., u skladu s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." (OPKK), za portfelj projekata s ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
   • Odobrenje državne potpore SA.38626 (2015/N) - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
    • Stanje portfelja projekata nakon isteka maksimalno dozvoljenog roka za završetak provedbe projekata i relevantne aktivnosti iz aspekta Nositelja ONP-a (NOP; Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)), Posredničkog tijela razine 1 (PT1; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)), Posredničkog tijela razine 2 (PT2; Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)) - razine gotovosti odobrenih projekata, iskorištenje bespovratnih sredstava, razlozi eventualnih neuspjeha provedbe, uspješnost pojedinih investicijskih modela (A/B) itd.
    • Iskustva jedinica lokalne/regionalne samouprave u provedbi predmetnih projekata NGA mreža po predviđenom investicijskom modelu (A/B)
    • Iskustva operatora elektroničkih komunikacija u provedbi predmetnih projekata NGA mreža po investicijskom modelu A
    • Iskustva sudionika (voditelja projekata, konzultanata, projektanata, izvođača/instalatera i nadzornih inženjera) u provedbi projekata po predviđenim investicijskim modelima (A/B) - problemi i rješenja na području vođenja projekata, projektiranja, izgradnje i nadzora; razine gotovosti pojedinih projekata odnosno iskorištenih bespovratnih sredstava; razlozi neuspjeha provedbe itd.
   • Odobrenje državne potpore SA.41065 (2016/N) - Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (NP-BBI)
    • Napredak projekta, planiranje i provedba daljnjih aktivnosti
   • Korištenje bespovratnih sredstava financijskog instrumenta EU sljedeće generacije/Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) za razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj, u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO)
    • Odobrenje državne potpore SA.100662 (2021/N) – RRF - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
     • C2.3.R4-I1.01 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja - Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira - osnovne kvalitativne i kvantitativne značajke natječaja (predmet/svrha poziva, financiranje/raspoloživa sredstva, vremenski okvir, popis prijavitelja/projekata s osnovnim značajkama pojedinog projekta, popis prihvatljivih prijavitelja/projekata itd.)
     • C2.3.R4-I1.02 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja - Ograničeni postupak u modalitetu privremenog poziva - osnovne kvalitativne i kvantitativne značajke natječaja (predmet/svrha poziva, popis prijavitelja/projekata s osnovnim značajkama pojedinog projekta, konačan popis odabranih prihvatljivih prijavitelja/projekata, financiranje/dodijeljena sredstva itd.)
     • C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture - Izravna dodjela javnoj tvrtki OiV u svrhu osiguranja dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima Hrvatske u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnju 5G mreža - osnovne kvalitativne i kvantitativne značajke natječaja i prihvaćene ponude OiV-a, recentne i planirane aktivnosti na projektu
     • Relevantne aktivnosti u tijeku te planirane aktivnosti nositelja projekata (jedinica lokalne/regionalne samouprave), NOP-a (HAKOM), PT1 (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i PT2 (SAFU) u provedbi predmetnih projekata
    • Korištenje drugih financijskih instrumenata Europske unije u privatnim i javnim ulaganjima u razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj te prepoznatljivost uspješnih hrvatskih projekata širokopojasne infrastrukture na razini Europske unije
     • Connecting Europe Facility - CEF Digital
      • Objavljeni i provedeni natječaji u 2023. godini - osnovne kvalitativne i kvantitativne značajke natječaja, rezultati natječaja itd.
     • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
      • Rezultati izgradnje FTTH mreža u ruralnim dijelovima Hrvatske uz pomoć CEBF-a - Projekt FTTH mreže otvorenog pristupa RUNE Rural Network Project - rezime postignuća projekta
     • European Broadband Award 2023.Competition
      • Rezultati hrvatskih projekata
 • 1. dan - OKRUGLI STOL - Preferirane teme (Organizator zadržava pravo izmjena)
 • U žarištu - Problemi i rješenja pri provedbi sufinanciranih projekata VHCN mreža - Što smo naučili iz provedbe sufinanciranih projekata širokopojasne infrastrukture u sklopu financijske perspektive 2014. - 2020.? Što možemo učiniti tijekom pripreme i provedbe planiranih predstojećih projekata u skladu s NPOO-om i ONP-om kako bismo gradili učinkovitije i kvalitetnije te izbjegli ponavljanje istih ili sličnih grešaka iz prethodne financijske perspektive?
  • Provedba projekata s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESIF-a u sklopu financijske perspektive 2014. - 2020, u skladu s OPKK-om 2014. - 2020. i ONP-om
   • Problematika nuđenja izgradnje mreže - Zašto ponuditelji/potencijalni izvršitelji često ne čitaju natječajnu dokumentaciju, posebice pripadne projektne zadatke? Nuđenje bez razumijevanja tehničkih zahtjeva propisanih projektnim zadatkom? Nuđenje bez odgovarajuće detaljnije procjene iznosa potrebnih sredstava za izgradnju? Nuđenje bez odgovarajuće provjere dostatnih strukovnih, financijskih, kadrovskih i drugih sposobnosti za posao? Nuđenje bez provjere uvjeta dobave nuđene opreme?
   • Problematika upravljanja projektom na strani nositelja projekta - Postoji li u Hrvatskoj dovoljno certificiranih voditelja projekata s iskustvom u upravljanju izgradnjom FTTH mreža, sposobnih razumjeti tehničke zahtjeve projektnog zadatka i nadzirati provedbu istih, kao i s potrebnom razinom multidisciplinarnosti? Tromost reakcije relevantnih upravljačkih struktura nositelja projekata na potrebu žurnog donošenja i provedbe odluka ključnih za provedbu/uspjeh projekta?
   • Problematika upravljanja projektom na strani izvršitelja - Postoji li u Hrvatskoj dovoljno stručnog kadra s iskustvom u upravljanju izgradnjom FTTH mreža, doraslog tehničkim zahtjevima projektnog zadatka i s potrebnom razinom multidisciplinarnosti?
   • Problematika projektiranja - Postoji li u Hrvatskoj dovoljan broj kvalitetnih projektanata s odgovarajućim iskustvom u projektiranju FTTH mreža? Poznavanje svjetlovodnih tehnologija, pripadnih instalacijskih tehnika i tržišno dobavljive instalacijske opreme te adekvatnosti njihove primjene ovisno o zahtjevima natječajne dokumentacije (projektnog zadatka), relevantnih karakteristika planiranog područja obuhvata mreže i mjerodavne regulative? Pribavljanje ažurnih podataka o postojećoj elektroničkoj infrastrukturi i povezanoj opremi? Poznavanje postupaka proračuna svjetlovodnih veza? Poznavanje instrumentacije i norma za ispitivanje performanci izvedene FTTH mrežne infrastrukture odnosno pripadnih postupaka ispitivanja?
   • Problematika izgradnje - Postoji li u Hrvatskoj dovoljan broj kvalitetnih izvođačkih/instalaterskih tvrtki s odgovarajućim iskustvom u izgradnji FTTH mreža? Odlazak iskusnih instalatera u druge zemlje EU-a? Poznavanje instrumentacije i norma za ispitivanje performanci izvedene mrežne infrastrukture odnosno pripadnih postupaka ispitivanja?
   • Problematika stručnog nadzora građenja - Postoji li u Hrvatskoj dovoljno nadzornih inženjera s odgovarajućim iskustvom u nadzoru građenja FTTH mreža te potrebnom razinom multidisciplinarnosti? Mogu li nadzorni inženjeri građevinske struke suvereno nadzrati izgradnju FTTH mreža? Koje certifikate/ateste za opremu, materijal i sustave treba osigurati sukladno mjerodavnoj regulativi?
   • Problematika središnjih/kolokacijskih čvorova - Koje podupiruće sustave za osiguranje odgovarajućeg okoliša za aktivnu/napajanu mrežnu opremu smještenu u mrežnim središnjim/kolokacijskim čvorovima treba osigurati? Koje podupiruće sigurnosne i nadzorne sustave treba osigurati u središnjim/kolokacijskim čvorovima? Trebamo li daljinski nadzor središnjih/kolokacijskih čvorova? Kako graditi i opremati kolokacijske čvorove u sastavu FTTH mreža otvorenog pristupa, posebice mreža građenih po investicijskom modelu B? Jesu li projektanti i izvšitelji dovoljno multidisciplinarni za projektiranje i opremanje središnjih/kolokacijskih mrežnih čvorova? Postoje li u Hrvatskoj odgovarajuća modularna rješenja za središnje/kolokacijske mrežne čvorove?
   • Problematika građevinske dozvole - Za koje dijelove FTTH mreže se iz aspekta odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima može izbjeći potreba izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole? Zašto se bojimo ishođenja građevinskih dozvola?
   • Problematika ispitivanja performanci izgrađene FTTH mreže - Što treba ispitati i kako? Poznavanje instrumentacije i norma za ispitivanje svjetlovodnih veza? Kako treba dokumentirati provedena ispitivanja? Kako treba ispitati podupiruće sustave ugrađene u središnjim/kolokacijskim čvorovima? Koje podupiruće sustave treba certificirati sukladno mjerodavnoj regulativi?
   • Problematika dokumentiranja izgrađene mreže - Koju je dokumentaciju potrebno osigurati za izgrađenu FTTH mrežu sukladno dobroj izvođačkoj praksi i mjerodavnoj regulativi?
   • Druga povezana problematika po izboru sudionika i voditelja okruglog stola
  • Pitanja i odgovori u svezi s izlaganjima koja su prethodila Okruglom stolu

 

Conference Session:

DEVELOPMENT OF BROADBAND ACCESS AND USE OF OPTICAL FIBERS IN ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA - TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES, REGULATION, STANDARDISATION, PLANNING, DESIGNING, FINANCING, CONSTRUCTION, MANAGEMENT, SERVICES

1st Day - LECTURES -  List of potential topics (The organizer reserves the right to make changes.)

 • Overview of the state of broadband access in the Republic of Croatia
 • Digitalization of the economy and society from the aspect of ensuring adequate network connectivity to achieve the goals of the European Gigabit Society and the Digital Decade
 • Relevant statistical indicators
 • Broadband development activities (national plans, regulatory activities, etc.)
 • European Gigabit Society, Digital Decade and the development of broadband networks
 • Network infrastructure for European Gigabit Society and Digital Decade
 • Promotional, educational, organizational and regulatory activities at the level of the European Union and the Republic of Croatia with the aim of supporting the more efficient achievement of the goals of the European Gigabit Society and the Digital Decade
 • Implementation of Very High Capacity Networks (VHCN) in Croatia
 • Convergence of mobile and fixed networks from the aspect of fiber optic infrastructure implementation
 • Financial instruments of the European Union to support private and public investments in the deployment of very large capacity networks (gigabit and 5G networks) in areas with appropriate socio-economic drivers in the period 2021 - 2027 - Connecting Europe Facility - CEF Digital, Recovery and Resilience Facility - RRF, etc.
 • Fiber optic backhaul, feeder and distribution networks
 • Public and private fiber optic backhaul networks
 • Progress in implementations of fiber optic distribution networks in Croatia and "copper switch-off"
 • FTTH and backhaul/front-haul fiber Infrastructure for 5G and (public) WiFi networks
 • Standard and advanced investment models for FTTH
 • Planning, design, and construction of private and public FTTH networks
 • Planning, design, and construction of FTTH networks in rural areas
 • Continuation of fiber optic distribution networks in user premises (campuses, buildings) - European standard Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks (HRN EN 50700)
 • Fiber optic installations in commercial and (multitenant) residential buildings
 • Cooperation of electronic communications operators with local/regional self-government units
 • Retail and Wholesale Market for FTTH - How to effectively mobilize potential users?
 • Practical experiences from the FTTH implementations - problems and solutions
  • How to effectively use the existing electronic communication infrastructure and related equipment (ECI) and other infrastructure suitable for running/installing fiber optic cables?
  • How to build future proof FTT networks?
  • How to effectively plan, design, build and manage FTTH networks? Software for planning, designing, construction monitoring and management (operation/maintenance) of FTTH networks
  • How to reduce construction costs of FTTH networks and what installation technologies and techniques to apply?
  • Good design and installation practice, new installation technologies and techniques and their application in the design and construction of FTTH networks
  • How to build and equip central/co-location nodes as part of FTTH networks?
  • FTTH network performance calculation during its design
  • Performance testing of built FTTH networks
 • Use of optical fibers in data centers
 • Optical fibers in data center generic cabling systems (HRN EN 50173-5; HRN EN 50600-2-4)
  • Application of optical fibers in spine-leaf data center architecture
  • Testing and certification of optical fiber links in data centers
 • Use of optical fibers in local area networks (LAN)
 • Optical fibers in generic cabling systems in office, industrial and residential premises (HRN EN 50173-1, HRN EN 50173-2; HRN EN 50173-3; HRN EN 50173-4; HRN EN 50173-6, etc.)
  • Campus and building optical fibre backbones
  • Fiber To The Desk (FTTD)
  • Passive Optical LAN (POLAN)
 • Testing and certification of optical fiber links in generic cabling systems
 • Relevant new/updated and existing regulation - primary and secondary, technical, communal and standardization regulation, including national development plans, all from the areas relevant to electronic communications
  • European Union regulation (acts, directives, regulations, recommendations, guidelines and decisions; European Commission (new Guidelines on State aid for Broadband networks, Gigabit Infrastructure Act, Recommendation on the regulatory promotion of gigabit connectivity,); BEREC (Guidelines on Very High Capacity Networks, etc.))
  • Application of the relevant Croatian regulations (National plan for the development of broadband access in Croatia in the period from 2021 to 2027, Regulation on standards for the development of electronic communication infrastructure and other related equipment, Electronic Communications Act, Ordinance on fiber optic distribution networks, Ordinance on simple and other constructions and works,) and accompanying problems and solutions
  • Recent updates to the relevant Croatian regulations (Ordinance on the manner and conditions of access and use of access point and physical infrastructure within residential and commercial buildings, Ordinance on the manner and conditions of access, co-location and shared use of electronic communications infrastructure and other associated facilities, Ordinance on technical conditions for cable ducting, Ordinance on the method and implementation deadlines of measures to protect the security of networks and services, Ordinance on the manner and conditions of performing the activities of electronic communication networks and services,)
  • European and international standardization (ETSI; EN/CENELEC, ITU-T, IEC, etc.)
 • European Structural and Investment Funds (ESIF) grants for the development of next-generation broadband access in Croatia as part of the 2014 - 2020 financial perspective, in accordance with the Operational Program "Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020" (OPCC), for the portfolio of projects with Grant Agreements
 • State aid approval SA.38626 (2015/N) - National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
  • The state of the project portfolio after the expiration of the deadline for the completion of project implementation and relevant activities from the view of Competent Authority for the Programme (CAP; Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)), Intermediate Body 1 (IB1: Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)) and Intermediate Body 2 (IB2; Central Finance and Contracting Agency (CFCA)) - levels of completion of approved projects, utilization of grants, reasons for possible implementation failures, success of individual investment models (A/B), etc.
  • Experiences of local/regional self-government units regarding the implementation of projects according to investment models A/B
  • Experiences of electronic communications operators in the implementation of projects according to investment model A
  • Experiences of participants (project managers, consultants, designers, contractors/installers and supervising engineers) in the implementation of projects according to the planned investment models (A/B) - problems and solutions in the field of project management, design, construction and supervision; the level of completion of individual projects, i.e. grant utilization; reasons for failure of implementation, etc.
 • State aid approval SA.41065 (2016/N) - National Programme for the Development of Broadband Backhaul Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments, as a Prerequisite for the Development of Next Generation Access Networks (NGA) (NP-BBI) -
  • Progress of project, planning and implementation of further activities
 • Grants from the NextGenerationEU/Recovery and Resilience Facility (RRF) for the development of next-generation broadband access in Croatia, in accordance with the National Recovery and Resilience Plan 2021 - 2026 (NRRP)
 • State aid approval SA.100662 (2021/N) – RRF - National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
  • C2.3.R4-I1.01 Implementation of projects within the National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments - Public call for submission of applications for the pre-selection procedure - basic qualitative and quantitative features of the tender (subject/purpose of the call, available funds, time frame, list of applicants/projects with basic features of each project, list of acceptable applicants/projects, etc.)
  • C2.3.R4-I1.02 Implementation of projects within the National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments - Limited procedure in the modality of a temporary call - basic qualitative and quantitative features of the tender (subject/purpose of the call, list of applicants/projects with basic characteristics of each project, final list of selected eligible applicants/projects, financing/allocated funds, etc.)
  • C2.3. R4-I2 Construction of passive electronic communication infrastructure - Direct allocation to the public company OiV for the purpose of ensuring the availability of gigabit networks (VHCN including 5G networks) in rural and sparsely populated areas of Croatia where there is no commercial interest in building 5G networks - basic qualitative and quantitative features of the tender and accepted OiV offer, recent and planned activities on the project
  • Relevant ongoing activities and planned activities of project holders (local/regional self-government units), Competent Authority for the Programme (CAP; Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)), Intermediate Body 1 (IB1; Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure (MSTI) and Intermediate Body 2 (IB2; Central Finance and Contracting Agency (CFCA)) in the implementation of the NPOO projects in question
 • Use of other financial instruments of the European Union for private and public investments in the development of broadband access in Croatia and recognition of successful Croatian broadband infrastructure projects at the level of the European Union
  • Connecting Europe Facility - CEF Digital
   • Published and conducted tenders in 2023 - basic qualitative and quantitative tender features, tender results, etc.
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)
   • Open access FTTH network project RUNE Rural Network Project - summary of project achievements
  • European Broadband Award 2023.Competition
   • Results of Croatian projects

 

1st Day - ROUND TABLE - Preferred topics (The organiser reserves the right of modifyng.)

 • In the spotlight - Problems and solutions in the implementation of co-financed VHCN network projects - What have we learned from the implementation of co-financed broadband infrastructure projects in the financial perspective 2014 - 2020? What can we do during the preparation and implementation of planned upcoming projects in accordance with the NRRP and NFP in order to build more efficiently and with better quality, as well as avoid repeating the same or similar mistakes from the previous financial perspective?
  • Implementation of projects with ESIF Grant Agreements as part of the financial perspective 2014 - 2020, in accordance with the Operational Program "Competitiveness and Cohesion 2014-2020" (OPCC) and National Framework Programme for the Development of Broadband Infrastructure in Areas Lacking Sufficient Commercial Interest for Investments (NFP)
   • Network construction bidding issues - Why do bidders/potential contractors often not read the tender documentation, especially the associated project tasks? Bidding without understanding the technical requirements prescribed by the project task? Bidding without a proper detailed assessment of the amount of funds needed for construction? Bidding without proper verification of sufficient professional, financial, personnel and other abilities for the job? Bidding without checking the conditions of supply of the offered equipment?
   • Project management issues on the side of the project holder - Are there enough certified project managers in Croatia with experience in managing the construction of FTTH networks, capable of understanding the technical requirements of the project task and supervising their implementation, as well as with the necessary level of multidisciplinarity? The slow reaction of the relevant management structures of the project holders to the need for urgent adoption and implementation of decisions crucial to the implementation/success of the project?
   • Project management issues on the side of the contractor - Is there enough professional staff in Croatia with experience in managing the construction of FTTH networks, capable of understanding the technical requirements of the project task and with the necessary level of multidisciplinarity?
   • Designing issues - Is there a sufficient number of quality designers with adequate experience in designing FTTH networks in Croatia? Knowledge of fiber optic technologies, associated installation techniques and commercially available installation equipment, as well as the adequacy of their application depending on the requirements of the tender documentation (project task), relevant characteristics of the planned network covering and relevant regulations? Obtaining up-to-date data on existing electronic communications infrastructure and related equipment? Knowledge of calculation procedures for optical fiber links? Knowledge of instrumentation and standards for testing the performance of the FTTH network infrastructure, i.e. related test procedures?
   • Construction issues - Is there a sufficient number of quality contractors/installation companies with adequate experience in building FTTH networks in Croatia? Departure of experienced installers to other EU countries? Knowledge of instrumentation and standards for testing the performance of the FTTH network infrastructure, i.e. related test procedures?
   • Construction supervision issues - Are there enough supervisory engineers in Croatia with adequate experience in supervising the construction of FTTH networks and the necessary level of multidisciplinarity? Can civil engineers sovereignly supervise the construction of FTTH networks? Which certificates/attests for equipment, material and systems should be provided in accordance with the relevant regulations?
   • Central/co-location node issues - What supporting systems should be provided to ensure an appropriate environment for active/powered network equipment located in network central/co-location nodes? What supporting security and monitoring systems should be provided in central/co-location nodes? Do we need remote monitoring of central/co-location nodes? How to build and equip central/co-location nodes as parts of open access FTTH networks, especially networks built according to investment model B? Are designers and contractors multidisciplinary enough to design and equip central/co-location nodes? Are there suitable modular solutions for central/co-location nodes in Croatia?
   • Building permit issues - For which parts of the network, in terms of the provisions of the Ordinance on simple and other constructions and works, the need to create a master project and obtain a building permit can be avoided? Why are we afraid of obtaining building permits?
   • Built network performance testing issuess - What should be tested and how? Knowledge of instrumentation and standards for testing fiber optic links? How the conducted tests should be documented? How should be tested the supporting systems installed in central/co-location nodes? Which supporting systems should be certified according to the relevant regulations?
   • Built network documenting issues - What documentation needs to be provided for the built FTTH network in accordance with good contractor practice and relevant regulations?
   • Another related issues chosen by the participants of the Round Table
  • Questions and answers related to the lectures that preceded the Round Table