Why SPONSOR

for English language click HERE

Croatia 

Zašto biti sponzor FiberWeek 2024? – Procjena strateških prilika i utjecaj na industriju

Kao najznačajniji događaj u svjetlovodnoj industriji FiberWeek 2024 okuplja najvrsnije umove i inovatore iz ove djelatnosti od 23. do 24. ožujka 2024. godine u hotelu Grand View u Postirima. Sponzorstvo skupa FiberWeek osigurava izuzetnu vidljivost i utjecaj onim organizacijama koje imaju za cilj zauzeti vodeću ulogu u sektoru telekomunikacija i primjene senzora.

Stoga se uspjeh skupa FiberWeek ne bi mogao ostvariti bez doprinosa njegovih sponzora zbog čega  im se iskazuje uvažavanje i duboka zahvalnost.  Kao matica inovacija u Jugoistočnoj Europi, FiberWeek 2024 izglednim sponzorima nudi platformu na kojoj će pokazati svoju posvećenost napredovanju u ovom području uz plodouživanje kroz pristup inovativnom istraživanju i rasprave koje nadilaze standarde sektora.


Perspektiva i napredak djelatnosti za FiberWeek 2024

Skup FiberWeek je pokrenut 2003. godine radi promicanja tehnologija temeljenih na svjetlovodu, a koje ubrzavaju  raspolaganje podatcima. Još od tada su STE d.o.o., NBG GmbH, Mjerne tehnologije d.o.o. and EXFO Ltd.. predstavljali potporu Konvencije koju od početka priznaje i prati Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER).

Kao takav, skup se dalje nadograđuje na zamahu iz ranijih godina i, u najnovije vrijeme na poseban način, na postignućima i uvidima sa skupa FiberWeek 2023. Prošle godine, na okupljanju su rasvijetljena važna unaprjeđenja poput pristupa sljedeće generacije, digitacija ekonomije i razvijanje mreža veoma visokog kapaciteta, a što je sve od ključnog značaja u dosizanju ciljeva Europskog gigabit društva.

Agenda za FiberWeek 2024 je pripremana na način da se strogo vodilo računa o širokom rasponu najnovijih događanja unutar svjetlovodnog ekosustava. Neke novije primjene se odnose na evidentiranje podataka iz naftnih i plinskih bušotina, seizmičkih aktivnosti, skladištenje ugljika i digitalizaciju infrastrukture korištenjem tehnologije distribuiranih svjetlovodnih senzora (DFOS). Od takvih rasprava se očekuje ukazivanje na svježe načine istraživanja, monitoringa i implementacije održivih politika u energetskoj industriji.


Razumijevanje prilika za sponzore zahvaljujući svjetlovodu

Za svakog sponzora najvažniji put je dubinski proniknuti u prilike. Sponzorstvo skupa FiberWeek dopušta sudjelovanje u temeljitim raspravama o učinku svjetlovodne tehnologije u važnim područjima, poput energetike, izlaganjima o novim metodama za monitoring podzemnih uvjeta i očitavanja mikro seizmičkih aktivnosti. Skup će se fokusirati na tehniku skladištenja ugljika temeljenu na svjetlovodu, nudeći sponzoru priliku da se svrsta među inicijative koje se zalažu za zaštitu okoliša i operativnu učinkovitost.

Predstavljanjem još jednog ključnog područja, tehnologija distribuiranih svjetlovodnih senzora (DFOS) za digitaliziranje ekstenzivnih struktura pridonosi još jednom upečatljivom pomaku prema pametnijim, sigurnijim i održivijim operativnim metodama. FiberWeek skreće pozornost na praktične primjene svjetlovoda uvećavanjem mogućnosti monitoringa za dalekovode i infrastrukture velikih razmjera.


Postanite Sponzor skupa FiberWeek 2024

Kao sponzor skupa FiberWeek 2024 imat ćete jedinstveni pristup interakciji s eminentnim industrijskim čelnicima i donositeljima odluka što će proširiti vašu mrežu i otvoriti vrata za sklapanje fascinantnih partnerstva.

Kontaktirajte nas za daljnje pojedinosti i surađujte s nama dok sastavljamo sljedeće poglavlje ovog sjedinjavanja inovacija u svjetlovodu.Why Should You Be a FiberWeek 2024 Sponsor – Assessing Strategic Opportunities & Industry Impact

As the most important event within the fiber optics industry, FiberWeek 2024 brings together the top minds and innovations in the field at the Grand View Hotel in Postira between 23 and 25 March 2024. Sponsoring FiberWeek provides exceptional visibility and influence for organizations aiming to establish themselves as leaders in the telecommunications and sensor applications sector.

So far, the success of FiberWeek would not have been possible without the contribution of our sponsors, to whom we are deeply grateful. As a hub of innovation in South East Europe, FiberWekk 2024 offers prospective sponsors a platform to demonstrate their dedication to advancing the field, all while gaining access to innovative research and discussions that exceed sector norms.


Industry Prospects & Advancements for FiberWeek 2024

FiberWeek was established in 2003 to promote fiber-based technologies that speed up data. STE Ltd., NBG GmbH, Mjerne tehnologije  Ltd, and EXFO Ltd. have historically supported the convention recognized by the University of Zagreb's Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER).

As such, this event builds on the momentum gained in previous years, especially the achievements and insights from FiberWeek 2023. Last year, the event highlighted important advancements like next-generation access, the digitization of the economy, and the deployment of Very High-Capacity Networks, all crucial for achieving the European Gigabit Society's goals.

The agenda for FiberWeek 2024 has been rigorously developed to cover a wide range of the latest developments within the fiber optics ecosystem. Some novel applications relate to downhole oil and gas well logging, seismic collection, carbon capture storage, and infrastructure digitalization using Distributed Fiber Optic Sensing (DFOS) technology. Such discussions are expected to provide fresh ways to explore, monitor, and implement sustainable practices in the energy industry.


Understanding the Fiber Optics Opportunities for Sponsors

Having an in-depth understanding of the opportunities is the most important avenue for any sponsor. Sponsoring FiberWeek allows for detailed discussions on the impact of fiber optic technology in important fields like energy, showcasing new methods for monitoring subsurface conditions and recording micro-seismic events. The event focuses on carbon capture storage techniques through fiber optics, offering sponsors the chance to align with initiatives emphasizing environmental protection and operational efficiency.

Representing another critical area, DFOS technology for digitalizing extensive structures represents a striking move towards smarter, safer, and more sustainable operational methods. FiberWeek highlights the practical applications of fiber optics in enhancing monitoring capabilities for power lines and large-scale infrastructures.


Become a Sponsor for FiberWeek 2024

As a sponsor of FiberWeek 2024, you will get unique access to interact with industry leaders and decision-makers, increasing your network and opening doors to fascinating partnerships.

Contact us for further details and collaborate as we construct the following chapter of this union of innovation in fiber optics.